parthenon

Parthenon, Athens, as seen today.

No comments: